Belangrijkste wijzigingen:

Organisatiestructuur, administratie, verslaglegging en financiële inrichting

De organisatiestructuur, administratie en verslaglegging van de TI

De TI dient zich te concentreren op haar kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (daeb): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Commerciële activiteiten moeten worden ondergebracht in een aparte administratie of woningvennootschap. Deze activiteiten worden in beginsel losgekoppeld van de TI en ondergebracht in een dochterorganisatie (juridische splitsing) of in een gescheiden administratie (administratieve scheiding). 

Voor kleine corporaties wordt een uitzondering gemaakt en er geldt een overgangsrecht voor lopende projecten. Zie hiervoor Organisatiestructuur, administratie en verslaglegging.

De regels ten aanzien van het jaarlijkse volkshuisvestingsverslag worden aangescherpt. Het krijgt een belangrijkere functie in de verantwoording aan de belanghebbenden en de Autoriteit over de realisatie van de prestatieafspraken. De administratieve of juridische scheiding heeft gevolgen voor het opstellen en inrichten van de jaarrekening en het jaarverslag; deze moeten worden gesplitst. Andere aanpassingen betreffen onder andere het accountantsprotocol, de dVi en de dPi. Zie hiervoor Organisatiestructuur, administratie en verslaglegging.
Nieuwe elementen zijn overcompensatie, voorzieningen voor interne leningen, marktwaardering en rapportage over de passendheidstoets. Zie hiervoor Financiële inrichting.

Financiële inrichting

Bij de financiële inrichting is sprake van strengere en aanvullende regels. Van de TI wordt verwacht dat zij hun woningen tegen actuele marktwaarde gaan waarderen. Dit heeft consequenties voor de waarderingsgrondslagen en financiële ratio’s. Dit vraagt van toezichthouders om ook in de nieuwe situatie in control te blijven. 

Voorts stelt de wet een reeks van eisen ten aanzien van een verplicht reglement financieel beheer (gaat verder dan het treasurystatuut), aantrekken van leningen, leningen van de daeb-tak en de niet-daeb-tak, overhevelen van resultaat van daeb naar niet-daeb en vice versa. 

Belangrijkste aandachtspunten

  • Niet-daeb-activiteiten dienen vanuit gescheiden bedrijfsonderdelen plaats te vinden: vanuit een gescheiden administratie of een dochteronderneming (woningvennootschap).
    Kleine corporaties mogen volstaan met een kosten-verdeelstaat.
  • De TI mag de niet-daeb-tak bij scheiden of splitsen onder voorwaarden een lening verstrekken.
  • De TI dient een (concept)scheidings- of splitsingsplan op te stellen en voor 1 januari 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in te dienen. Het ontwerpvoorstel behoeft nog geen finale financiële paragraaf te bevatten. De Aw verwacht wel dat de financiële kaders in het ontwerpvoorstel worden opgenomen en op strategisch niveau zijn getoetst en doorgerekend. Na de vaststelling van de jaarafrekening 2016 wordt deze definitief gemaakt en voor 1 mei 2017 te worden ingediend bij de Aw.
  • Hierin staat welke woningen naar de niet-daeb-tak gaan. De gemeente en huurdersorganisatie kunnen hierover een zienswijze indienen, de Autoriteit woningcorporaties beslist.
  • Er zijn strenge eisen gesteld aan de wijze waarop woningen verkocht worden.
  • Er worden aanvullende eisen gesteld aan de verslaglegging.
  • Een reglement financieel beheer wordt verplicht.

▸ MEER INFO: Organisatiestructuur, administratie, verslaglegging en financiële inrichting

▸ Hulpvragen, deadlines & aandachtspunten