Extern toezicht

Besluiten waarvoor goedkeuring van de Minister nodig is

Het toezicht wordt ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties. Deze wordt ondergebracht bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De autoriteit functioneert onafhankelijk ten opzichte van de sector en van de politiek en bevordert de gewenste professionalisering van het toezicht. De autoriteit kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties.​

▸ Taken Autoriteit woningcorporaties

De Minister — lees: de Autoriteit woningcorporaties — moet voor een aantal besluiten goedkeuring verlenen:

  1. Verkoop van huurwoningen
  2. Verkoop van onroerend goed
  3. Verkoop van de aandelen in een dochteronderneming
  4. Administratieve scheiding of juridische splitsing
  5. Het aangaan van een fusie
  6. Investeringen in niet-daeb-vastgoed of niet-daeb-activiteiten
  7. Het aangaan van verbindingen
  8. De goedkeuring van het reglement financieel beheer

Zienswijzen op voornemens van de TI​​​​​​

Op een aantal voornemens kunnen ook gemeente en huurdersorganisatie een zienswijze indienen. De Autoriteit betrekt deze bij het oordeel over de voorgenomen activiteiten.

Zienswijze van de TI

De TI heeft zelf de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de Autoriteit aangaande het regionale werkgebied: zowel op het voorstel dat door de gemeenten wordt ingediend bij de Autoriteit over de indeling van het werkgebied, als op het voorstel van de minister als een voorstel van de gemeente achterwege blijft. Het voorstel van de gemeente dient voor 1 juli 2016 bij de Autoriteit ingediend te zijn. Zie hiervoor Waar mag de TI actief zijn?

Hulpvragen, deadlines & aandachtspunten