Governance en intern toezicht

Op het gebied van​ Governance en intern toezicht krijgen bestuurders en toezichthouders te maken met de “fit- en propertest”. Daarnaast zijn er aangescherpte regels ten aanzien van investeringsbeslissingen en verplichte informatievoorziening. De Minister – lees: de Autoriteit woningcorporaties – moet voor een aantal besluiten goedkeuring verlenen. 

Benoeming bestuurders en commissarissen

Belangrijke verandering is dat bestuurders en commissarissen van TI’s worden getest op geschiktheid en betrouwbaarheid. Aanvullend op de Governancecode wordt in de wet geregeld dat opvolgende bestuurders door de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De RvT kan bestuurders te allen tijde ontslaan of schorsen.

Vereisten voor de benoeming: geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets
Voor toewijzing en (her)benoeming van bestuurders en commissarissenis een positieve zienswijze van de Minister nodig. Er vindt een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders en commissarissen plaats, die betrekking heeft op vakinhoudelijke kennis, competenties en op antecedenten. De eisen vindt u hier: eisen bestuurders en eisen commissarissen. De Autoriteit voert de toets uit en kijkt hierbij naar de aard en zwaarte van de functie waarvoor de beoogde bestuurder of commissaris in aanmerking komt, en de aard en de omvang van de werkzaamheden van de toegelaten instelling. Indien een bestuurder of commissaris zonder zienswijze van de Minister zitting heeft zal de Autoriteit een sanctie opleggen.

De RvT dient bovenstaande voor 1 januari 2017 in de statuten te verankeren. Regels gelden al vanaf 1 juli 2015.

Aanvullende eisen voor commissarisse​n​

Nieuw in de wet is dat de RvT zich moet richten naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Dit wil zeggen dat het toezicht ook dient te hebben voor het belang van de belanghebbenden. Dit vraagt om een goede relatie met hen.

De RvT dient actief kennis en vaardigheden te behouden en ontwikkelen. Verder wordt wettelijk verankerd dat de RvT bestaat uit ten minste drie commissarissen, waarvan een derde tot de helft op voordracht van huurders. Toezichthouders worden benoemd door de RvT voor een periode van maximaal vier jaar en kan slechts nog éénmaal worden herbenoemd voor maximaal vier jaar. Als er geen voordracht van de huurders is, moet de RvT actief werven in overleg met de huurdersvertegenwoordiging.

Voordracht door huurders
Huurdersorganisaties van woningcorporaties hebben het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de RvT. De Woningwet bepaalt dat minstens een derde en maximaal de helft van de commissarissen wordt benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie.

▸ Meer info

Waarvoor dient de RvT toestemming te geven? ​

In de Woningwet zijn de onderwerpen vastgelegd waarover de RvT ten minste toestemming dient te geven. Uiteraard kan de RvT deze lijst zelf aanvullen. Dit verwerkt de TI in haar statuten. De belangrijkste onderwerpen:

 • het uitbrengen van een bod in het proces om prestatieafspraken te maken; 
 • het doen van grote investeringen (vanaf 3 miljoen euro); 
 • verkoop van onroerende zaken ter waarde van 10 miljoen euro of meer;
 • het aangaan of verbreken van verbindingen en van samenwerkingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de TI;
 • Ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk deel van het personeel.

Het ontbreken van goedkeuring ontslaat de RvT niet van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid!

▸ Onderwerpen waarvoor goedkeuring van de RvT vereist is

Informatieplicht naar Autoriteit​

De RvT informeert gevraagd en ongevraagd de Autoriteit over ontwikkelingen bij de toegelaten instelling. Ongevraagd wordt er, zodra dat noodzakelijk is, aan de Autoriteit melding gedaan van:

 • schade of mogelijke schade, toegebracht aan het belang van de volkshuisvesting door handelen van de TI;
 • of er twijfel is over rechtmatigheid van handelen of de integriteit;
 • (aanstaande) financiële kwetsbaarheid of liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij verbindingen van de TI.
 • een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de raad van toezicht van de TI; onderlinge onenigheid tussen de leden van de raad van toezicht, waarbij zij er niet in slagen om tot overeenstemming te komen; of tussen de TI en een dochtermaatschappij.

Deze regeling laat onverlet dat de TI, in casu de bestuurder, de primaire verantwoordelijkheid heeft om de voor de Autoriteit relevante informatie te melden.

▸ Informatieplicht

Overige maatregelen

 • In de wet zijn de taken van de RvT vastgelegd. Deze dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de TI en de door haar in stand gehouden onderneming. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de TI (en dochteronderneming), naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
  ▸ Woningwet 2015 artikel 31
 • De RvT dient de kennis en de vaardigheden te behouden en ontwikkelen, die noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van personen voor het lidmaatschap van de raad van toezicht. Deze regel vormt een aanvulling op artikel 1.8 van de Governancecode woningcorporaties, die vereist dat commissarissen volgens de Permanente Educatie-systematiek werken.
  ▸ Woningwet 2015 artikel 31
 • Het bestuur houdt de RvT op de hoogte door tijdig gegevens te sturen en brengt hem ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de TI. 
  ▸ Woningwet 2015 artikel 32
 • Ontslag van een commissaris of de RvT is mogelijk wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden, waardoor het aanblijven als commissaris of als RvT redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Het ontslagverzoek kan door de TI (bestuur of raad van toezicht), of door de Minister worden ingediend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
  ▸ Woningwet 2015 artikel 33
 • De RvT of Onze Minister kan een commissaris schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de toegelaten instelling of Onze Minister niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer heeft ingediend. 
  ▸ Woningwet 2015 artikel 33