Maatschappelijke verankering

Indien de gemeente geldend volkshuisvestelijk beleid heeft, wordt de TI verplicht de gemeente en huurdersorganisaties uit te nodigen voor het maken van prestatieafspraken. Rondom dit proces is een cyclus omschreven waaraan de TI, gemeente en huurdersorganisatie gelijkwaardig deelnemen. Doel van deze regels is dat inzet van de TI beter aansluit op de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied. 

Het is de vraag hoe de vastomlijnde procedure uit de wet zich zal gaan verhouden tot de huidige praktijk, waarbij de drie partijen niet zelden al goed samenwerken. Om toezicht op het proces te kunnen houden is goed begrip nodig voor de wijze waarop het spel in de nieuwe verhoudingen wordt vormgegeven. Dan gaat het om vragen als wie er aan tafel zit namens de huurders, hoe concreet afspraken dienen te zijn of hoe om te gaan met het verdelen van de investeringsruimte over meerdere gemeentes in het werkgebied van de TI.