Welke niet-daeb-activiteiten mag de TI wél uitvoeren

Het ontwikkelen van dure huur- en koopwoningen en andere niet-daeb activiteiten zijn primair de taak van marktpartijen, deze activiteiten behoren niet tot de kerntaak van toegelaten instellingen. Onder een aantal condities mag de TI toch niet-daeb-activiteiten uitvoeren, vanuit haar administratief gescheiden dochter. De activiteiten zijn toegestaan als uit een markttoets blijkt dat zij niet door marktpartijen opgepakt worden, en als de gemeente verklaart dat deze activiteiten gewenst zijn én noodzakelijk acht voor de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid (dit betekent dat de activiteiten in het volkshuisvestingsbeleid (de woonvisie) een plek moeten krijgen). Goed contact met de gemeente, met name bij de totstandkoming van de woonvisie, is hiervoor een vereiste. Ook kan de TI de Minister verzoeken om vast te stellen dat, gelet op de aard en de omvang van de werkzaamheden, het onaannemelijk is dat anderen dan TI’s de werkzaamheden wensen te verrichten.

Onder de markttoets valt het realiseren van huurwoningen boven de liberalisatiegrens, commercieel vastgoed (zoals kleinschalige winkels in de plint), koopwoningen, maar ook niet-daeb-dienstverlening.

Voor TI’s met een juridisch gesplitste niet-daeb-tak (die de activiteiten uit zal voeren) geldt de markttoets niet!

Indien een TI een deel van de aandelen van een met haar verbonden onderneming houdt, is die onderneming ten minste naar rato van dat deel werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting.

▸ Woningwet 2015 artikel 45
▸ Aedes: Woningwet in de praktijk - Markttoets (pdf)