Belangrijkste wijzigingen:

Taakafbakening van woningcorporaties

Het taakveld en werkterrein van de TI worden ingeperkt tot de zogenaamde daeb-activiteiten. De focus komt te liggen op “het bouwen, verhuren, beheren sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijk vastgoed”. Onderdeel van het verhuren en beheren van huurwoningen is het uitvoeren van beperkte leefbaarheidstaken. 

Niet-daeb-activiteiten zijn onder strenge voorwaarden toegestaan. Zie hiervoor Organisatie, administratie, verslaglegging en financiële inrichting.

Deze inperking heeft gevolgen voor veel TI’s en de rolopvatting van de TI. Indien zij bijvoorbeeld een brede maatschappelijke rolopvatting heeft kan dit zelfs een aanpassing van de missie en visie van de TI vergen. In veel gevallen is dan aanscherping van belangrijke strategische documenten nodig, zoals het huurbeleid en strategisch voorraadbeleid. Dit heeft direct gevolg voor de inhoud van het toetsingskader van de RvC, zoals het reglement financieel beheer, het investeringsstatuut, het toetsingskader voor nieuwe initiatieven en prestatieafspraken / -overeenkomsten. In contacten met belanghebbenden, met name de gemeente, zullen de verwachtingen over de TI duidelijk moeten worden gemaakt. De RvC zal toe moeten zien dat gewerkt wordt binnen de ruimte die de wet biedt. 

Belangrijkste aandachtspunten 

  • De TI dient zich te beperken tot haar kerntaak: het passend huisvesten van de doelgroep, het bouwen en verhuren van specifiek omschreven vormen van maatschappelijk vastgoed en uitvoeren van bepaalde diensten voor leefbaarheid.
  • Commerciële activiteiten (niet-daeb) mogen onder een aantal condities uitgevoerd worden vanuit een administratief gescheiden onderdeel of dochteronderneming.
  • Verhuren van huurwoningen in de vrije sector en bouwen van nieuwbouwwoningen behoort niet tot de kerntaak
  • De TI mag alleen nieuwe investeringen doen in het nader te bepalen regionale werkgebied.
  • De passendheidstoets vereist dat ten minste 95% van het aantal woningen dat wordt toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag, een huurprijs heeft tot de aftoppingsgrens.
  • Zijn de consequenties van de passendheidstoets onderzocht en hebben ze een plek gekregen in het strategisch voorraadbeleid, huurbeleid, meerjarenbegroting, enzovoorts. Sluiten doelstellingen uit de woonvisie en prestatieafspraken nog aan op de beperkingen die uit de passendheidstoets volgen?
  • Sluiten visie en strategie van de TI nog aan de taakafbakening?

▸ MEER INFO: T­AAKAFBAKENING VAN WONINGCORPORATIES

▸ Hulpvragen, deadlines & aandachtspunten